Vad är ett arvskifte?2018-12-04T08:58:57+00:00

Vad är ett arvskifte?

Arvskiftet innebär att den avlidnes tillgångar fördelas mellan arvingarna.

Bouppteckningen och arvskiftesavtalet tillsammans ger arvingarna rätt att avsluta konton och föra över t ex aktier till respektive arvinge. Detta kallas att skifta dödsboet.

Om arvingarna är överens blir arvskiftet ibland enkelt och kan göras av arvingarna själva. Dock kan även arvingar som inte är i konflikt med varandra behöva hjälp av en jurist, advokat eller annan sakkunnig för att räkna ut precis vad som gäller i just deras fall. Finns det bara en arvinge görs skiftet av egendom automatiskt enligt lag och bouppteckningen räcker hos banken eller till exempel vid möte med mäklare inför försäljning av bostad. I speciella situationer som när det finns många potentiella arvingar, ett detaljerat testamente eller en tidigare avliden make kan en jurist vara helt nödvändig för att arvskiftet ska bli korrekt.

Om ni är flera och inte kommer överens kan ni ansöka hos tingsrätten om att få hjälp av en skiftesman som fattar ett beslut om hur arvet ska fördelas, vilket sen kan överklagas till tingsrätten.

Vilka ärver?

På följande sätt kan man ha rätt till arv från ett dödsbo:

  • Som legal arvinge i egenskap av t ex barn till den avlidne (bröstarvinge) 
  • Som efterarvinge, då ett efterarv ska fördelas från t ex en tidigare avliden make 
  • Om du blivit förordnad arv i ett testamente, antingen som legatarie till viss egendom eller universell testamentstagare till hela eller en andel av kvarlåtenskapen. 
  • Som efterlevande make eller sambo genom att giftorättsgods eller sambo egendom tillkommer den efterlevande genom en bodelning. (detta är strikt taget inte att räkna som ett arv utan en konsekvens av att det juridiska förhållandet upphör efter den enes död). 
  • Med fri förfoganderätt i egenskap av make till avliden. Arv som ärvs på detta sätt går vidare till parets gemensamma bröstarvingar när båda gott bort.

Av ovan nämnda kategorier arvingar är alla utom legatarien och framtida efterarvingar så kallade dödsbodelägare och måste – efter att boutredning och bouppteckning är klar – skriva under ett arvskiftesavtal. Dödsbodelägarna ansvarar också för att eventuella legat betalas ut skyndsamt efter att ett testamente vunnit laga kraft (godkänts av legala arvingar och efterarvingar eller inte har klandras sex månader efter att samtliga inblandade tagit del av en vidimerad kopia av testamentet).

Bouppteckningen och arvskiftesavtalet tillsammans ger sedan arvingarna rätt att avsluta konton, föra över t ex aktier till respektive arvinge eller söka lagfart för andel i fast egendom. Detta kallas som sagt att (arvs)skifta dödsboet.

Hur lång tid tar arvskiftet?

Själva arvskiftet behöver inte ta lång tid om alla är överens och skriver under skiftesbrevet. Eftersom alla arvingar redan blivit kontaktade tidigare under processen, i samband med bouppteckningen ska alla ha fått information om detta.
Det finns dock ingen tidsgräns för arvskiftet men om processen drar ut på tiden i onödan finns möjlighet att kontakta en jurist eller få hjälp av en skiftesman även till detta. En ansökan om skiftesman görs hos tingsrätten av någon av dödsbodelägarna, hen har rätt att välja en advokat eller jurist som ska ansvara för att utreda boet och skifta tillgångarna. Övriga dödsbodelägare kan motsätta sig valet och yrka på att annan sakkunnig åtar sig förordnandet. Om dödsbodelägare ansöker utan att önska en särskild jurist förordnar tingsrätten att en kompetent person tar sig an ärendet.

Vad är en arvskifteshandling?

Arvskifteshandlingen eller arvskiftesavtalet är helt enkelt det avtal ni arvingar skriver under när ni kommit överens om hur egendomen i dödsboet ska fördelas mellan er. Den ska inte skickas in och registreras någonstans, så spara den på ett säkert ställe. Ofta gör man samtidigt i samma dokument en bodelning mellan dödsboet och en efterlevande make – detta förfarande är dock strikt taget inget arvskifte utan en ren bodelning. Bodelningen måste ska innan eller i samband med arvskiftet då fördelningen är avgörande för vad som blir kvar att dela på för arvingarna.

När behövs en arvskifteshandling?

En arvskifteshandling måste skrivas och undertecknas när det finns mer än en arvinge. Alla arvingarna måste vara överens. Om du är ensam arvinge behövs ingen arvskifteshandling. Istället blir dödsboets tillgångar dina så snart bouppteckningen registrerats av skatteverket.

Kan vi skifta bara delar av arvet?

Ni måste inte skifta arvet alls, eller så kan ni göra ett partiellt arvskifte och låta delar av egendomen ligga kvar i dödsboet. En vanlig situation är om dödsboet innehåller en värdepappersportfölj. Då kan resten av egendomen skiftas, men värdepappersportföljen ligga kvar i dödsboet som därefter delar ut avkastningen till arvingarna.

Köp komplett guide för arvskifte

Köp guiden för 500 kronor

Blev det knepigare än ni tänkt er? Köp till en juridisk konsultation på en timme över skype för 950:- så kommer vi garanterat att kunna besvara era frågor.

För mer information besök gärna efterlevandeguiden.se som är ett samarbete mellan flera myndigheter. Hemsidan har bra information om bl a kontaktuppgifter till relevanta myndigheter.