Vad är en bouppteckning?2018-12-04T09:03:07+00:00

Vad är en bouppteckning

En bouppteckning är i folkmun ett samlingsnamn för dels en boutredning där man undersöker vilka som är dödsbodelägare samt även hur dödsboets ekonomiska situation ser ut.

Vidare är det en benämning på det formella mötet man håller – bouppteckningsförrättningen – där tillgångar, skulder och annat av vikt gås igenom och antecknas.

Bouppteckningen i sig är namnet på den handling som registrerar allt detta hos skatteverket och sen kan användas som en form av legitimation för dödsboet. Ska till exempel dödsboet sälja värdefull egendom måste köparen försäkra sig om att han ingår avtal med behöriga företrädare för dödsboet (dödsbodelägare), detta görs genom att kräva legitimation och att få se bouppteckningen. Samma gäller om dödsboet ska avsluta konton i bank eller flytta fonder eller aktier.

Vad ska en bouppteckning innehålla?

Det lättast är att noga studera blanketten för bouppteckning (..) som skatteverket tillhandahåller. Följande ska behandlas:

  • Alla inblandade dödsbodelägare, legatarier, efterarvingar och eventuell efterlevande make eller sambo. 
  • Vilka som kallats till bouppteckningen och vilka som deltog. 
  • Vem som tar på sig att vara bouppgivare. 
  • Vilka som är oberoende förrättningsmän. 
  • Den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. 
  • Efterlevande makes tillgångar och skulder på dödsdagen. Ibland gäller samma för en sambo om det finns egendom som ska delas enligt sambolagen (gemensam bostad och bohag inköpta för gemensamt bruk) 
  • Om det finns ett testamente samt vilka som vid tiden för bouppteckningsförrättningen har tagit del av, klandrat eller godkänt testamentet.
  • Information om förskott på arv. 
  • Vissa yrkanden som t ex efterlevande makes rätt att vägra bodelning och låta dödsboet och vederbörande behålla sitt respektive giftorättsgods.

Komplett Guide för en korrekt bouppteckning:

Köp guiden för 500 kr

Råkar ni på problem? Lägg till en timmes juridisk konsultation över Skype för 950:- då vi tittar på bouppteckningen tillsammans med er och svarar på frågor ni har samlat på er.